مقالات شرکت نوآوران هزاره دانش

تکنولوژیهای لمسی

انواع تکنولوژی های لمسی پنج تکنولوژی اصلی واسط های کاربری لمسی عبارتند از: صفحات لمسی مقاومتی Resistive صفحات لمسی خازنی